Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ v skratke MsKS-VMK účinnosťou odo dňa 25.05.2018 všetky osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzovateľom ste dotknutou osobou , t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ: Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ v skratke MsKS-VMK
Sídlo: Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00036561
Tel: +421 31 590 08 11
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421907 226 271

Dotknuté osoby môžu kontaktovať zodpovednú osobu v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov a uplatňovania ich práv.
3. Práva dotknutej osoby

a) Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať e-mailovou správou zaslanou na adresu (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v MsKS-VMK. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

b) Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky.

c) Právo na opravu - ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

d) Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

e) Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

f) Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

g) Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

h) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., https://dataprotection.gov.sk.

4. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
a) Personálna a mzdová agenda - účelom spracúvania osobných údajov je splnenie povinnosti prevádzkovateľa ako zamestnávateľa vyplývajúce z pracovných zmlúv alebo obdobných zmlúv. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a pracovná zmluva alebo dohoda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia uzatvorená s dotknutou osobou podľa Zákonníka práce. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, vzdelávacie agentúry a školitelia, orgány verejnej moci, advokáti a v odôvodnených prípadoch aj súdy, orgány činné v trestnom konaní a exekútori. Poskytovanie a spracovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Lehoty uchovávania jednotlivých osobných údajov je v registratúrnom pláne MsKS - VMK ( napr. osobný spis zamestnanca – dovŕšenie 70. roku života zamestnanca).

b) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) - účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností zamestnávateľa, realizácia školení a evidencia pracovných úrazov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä podľa zákona o BOZP). Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP, Inšpektorát práce a v odôvodnených prípadoch aj orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní. Lehotou uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby.
c) Účtovníctvo- účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú externý účtovník a orgány verejnej moci. Poskytovanie a spracovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Lehoty uchovávania osobných údajov je 10 rokov.

d) Monitorovania priestorov – účelom spracúvania osobných údajov je ochrana majetku v monitorovanom priestore a ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Príjemcom osobných údajov je sprostredkovateľ kamerového systému. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní. Poskytovanie a spracovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Lehota uchovávania osobných údajov v podobe videozáznamov je 15 dní.

e) Vybavovanie sťažností - Právnym základom je zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. Príjemcami sú sťažovatelia a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka. Poskytovanie a spracovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov.

f) Správa registratúry - je spracúvaná v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Poskytovanie a spracovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi.

g) Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií - Právnym základom je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Príjemcovia sú žiadatelia podľa zákona o slobode informácií. Poskytovanie a spracovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov.

h) Obchodná komunikácia - Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo splniť povinnosti v rozsahu predmetu jeho činnosti. Poskytovanie a spracovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Lehoty uchovávania jednotlivých osobných údajov sú v registratúrnom pláne MsKS-VMK.

i) Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie informácie o aktivitách a programoch MsKS-VMK mailom alebo poštou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

5. Prevádzkovateľ neprenáša údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Mestský úrad Mestská televízia Galéria súčasných maďarských umelcov Dunajskostredský Thermalpark Municipal Mestská polícia